Últims dies per sol·licitar l’ajuda de 200 euros.

L’Agència Tributària tancarà divendres que ve 31 de març el termini per sol·licitar l’ajuda directa de 200 euros destinada a famílies amb baix nivell d’ingressos i patrimoni, que el Govern va aprovar amb la pretensió d’ajudar les llars més vulnerables a fer front a la inflació. Les llars interessades en aquesta prestació tenen, per tant, pocs dies per emplenar el formulari electrònic disponible a la Seu Electrònica de l’Agència Tributària. Per això és necessari disposar de Cl@ve, certificat electrònic o DNI-e, encara que també pot presentar el formulari un tercer com a gestor administratiu.

Per poder accedir a aquest xec, els sol·licitants han de complir una sèrie de requisits. En primer lloc, han de ser residents habituals, és a dir, romandre més de 183 dies o tenir el nucli principal de l’activitat al territori espanyol. A més, no poden superar els 27.000 euros íntegres de renda -l’import brut sense descomptar despeses ni retencions- ni els 75.000 euros de patrimoni -descomptant l’habitatge habitual- el 31 de desembre.

Aquests imports es calcularan sumant les rendes i patrimonis del beneficiari, el seu cònjuge o parella de fet inscrita al registre d’unions de fet, els descendents menors de 25 anys o amb discapacitat amb rendes que no excedeixin els 8.000 euros (excloses les exemptes), i els ascendents fins a segon grau per línia directa -pares i avis-. Finalment, almenys un dels integrants del domicili ha de constar com a afiliat a la Seguretat Social en algun moment del 2022 o bé haver estat beneficiari d’una prestació o un subsidi per desocupació durant l’any passat.

No tindran dret a l’ajuda, però, les llars que, malgrat complir aquests requisits, tinguin almenys una persona que percebi l’Ingrés Mínim Vital (IMV) -inclòs el complement d’ajuda a la infància- o una pensió. Els beneficiaris de rendes mínimes dinserció atorgades per les comunitats autònomes, en canvi, sí que tindran dret a aquesta nova ajuda de 200 euros. Per sol·licitar aquests ajuts, s’ha de consignar el NIF del sol·licitant i de les persones que convisquin al mateix domicili -a excepció de les menors de 14 anys-, així com el compte bancari en què el sol·licitant desitgi que es realitzi el abonament de lajuda.

No cal aportar cap documentació addicional, ja que la Seguretat Social i altres organismes públics remetran a lAgència Tributària “la informació necessària” per verificar el compliment dels requisits necessaris per sol·licitar lajuda.