Amb data 14 d’abril de 2021 el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) ha publicat el Reial decret 265/2021, de 13 abril, sobre els vehicles al final de la seva vida útil i pel qual es modifica el Reglament General de Vehicles, aprovat pel Reial decret 2822/1998, de 23 de desembre.

 

La Prefectura Provincial de Trànsit de Barcelona, ens informa que:

  • Les baixes temporals tramitades amb posterioritat al 15 d’abril del 2022, tenen una durada d’un any i passaran a estar d’alta automàticament.
  • Abans de la finalització de la baixa, es podrà sol·licitar una pròrroga que tindrà una durada d’un any, sense que existeixi un límit al nombre de pròrrogues que puguis encadenar.
  • La pròrroga podrà sol·licitar-se fins dos mesos abans de la finalització de la baixa actual i augmentarà en un any la vigència de la baixa des del final de la baixa inicial, no des de la presentació de la pròrroga. És a dir, no retallaran els dies en què s’hi hagi avançat la presentació de la pròrroga a la fi de la baixa.
  • En el moment de finalització del termini de la baixa temporal, si no s’ha sol·licitat una pròrroga, el vehicle tornarà de manera automàtica a la situació d’alta administrativa, amb totes les implicacions que això té.

 

Aquest Reial decret té per objecte establir mesures destinades a la prevenció de la generació de residus procedents de vehicles i a la recollida, a la preparació per a la reutilització, al reciclatge i altres formes de valorització dels vehicles al final de la seva vida útil, inclosos els seus components, per reduir l’eliminació de residus i millorar l’eficàcia en la protecció de la salut humana i del medi ambient al llarg del cicle de vida dels vehicles