Avís Legal

Condicions Generals del lloc web Punt Vermell (aplicable a partir del 25/05/2018)

En compliment del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), que substituirà l’actual normativa vigent (Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE)), PUNT VERMELL GESTORS ADMINISTRATIUS S.L. informa de:El titular d’aquest lloc web (www.puntvermell.com.) és PUNT VERMELL GESTORS ADMINISTRATIUS S.L., amb CIF B63629935 i domicili social a Emili Botey, 20, baixos, 08402 GRANOLLERS (BARCELONA) , inscrita al Registre Merc Barcelona, tom 36958, foli 171, full 293206, inscripcio 1. L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és: puntvermell@puntvermell.es.

 

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació, accés i ús pel lloc web de PUNT VERMELL GESTORS ADMINISTRATIUS S.L. confereix la condició d’usuari, per la qual s’accepten, des de la navegació pel lloc web de PUNT VERMELL GESTORS ADMINISTRATIUS S.L., totes les condicions d’ús establertes aquí sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa de compliment legal obligat segons el cas.

El lloc web de PUNT VERMELL GESTORS ADMINISTRATIUS S.L. proporciona una gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:
– La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari als formularis estesos per PUNT VERMELL GESTORS ADMINISTRATIUS S.L. per accedir a certs continguts o serveis oferts per la web.
– L’ús de la informació, els serveis i les dades ofertes per PUNT VERMELL GESTORS ADMINISTRATIUS S.L. contràriament al que disposen aquestes condicions, la legislació vigent, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

 

POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

PUNT VERMELL GESTORS ADMINISTRATIUS S.L. no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts al seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres llocs de la web xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat a què es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

PUNT VERMELL GESTORS ADMINISTRATIUS S.L. declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del vostre lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, PUNT VERMELL GESTORS ADMINISTRATIUS S.L. no es fa responsable, en cap cas, dels danys eventuals que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari.

 

ÀREA PRIVADA

L’accés a l’Àrea Privada està restringit als clients de PUNT VERMELL GESTORS ADMINISTRATIUS S.L., PUNT VERMELL FINQUES S.L. i PUNT VERMELL MEDIACIÓ S,L. L’usuari registrat podrà consultar i descarregar la documentació dels productes i serveis contractats durant el període d’un any a partir de la seva emissió.

L’alta a l’Àrea Privada es realitzarà de forma automàtica en contractar els serveis de PUNT VERMELL GESTORS ADMINISTRATIUS S.L., o PUNT VERMELL FINQUES S.L., o PUNT VERMELL MEDIACIÓ S.L. I les dades d’accés, usuari i contrasenya seran facilitades per correu electrònic al titular del compte.

L’usuari es compromet a no facilitar la contrasenya a altres persones i adoptar totes aquelles mesures que siguin útils per mantenir-la en secret. L’usuari és l’únic i exclusiu responsable de la seva custòdia i de la utilització autoritzada o no per terceres persones.

L’usuari haurà de notificar immediatament a PUNT VERMELL GESTORS ADMINISTRATIUS S.L., com a propietari del portal, qualsevol restricció d’accés, modificació o cancel·lació del compte de correu vinculat al compte d’usuaris o de la contrasenya que vulgui fer.

L’usuari té coneixement que l’accés al portal utilitzant la identitat o la contrasenya d’un altre usuari, així com l’obtenció, l’ús o la difusió de dades personals d’altres usuaris pot ser constitutiu d’una infracció legal i eventualment penal.
PUNT VERMELL GESTORS ADMINISTRATIUS S.L., podrà, en qualsevol moment i quan ho consideri necessari per al bon funcionament del portal, donar de baixa a l’usuari registrat, sense perjudici del compliment de les obligacions que quedin pendents en virtut d’aquestes condicions d’ús o de les transaccions que hagi acordat.

Així mateix, PUNT VERMELL GESTORS ADMINISTRATIUS S.L. procedirà a donar de baixa l’usuari registrat quan aquest perdi la condició de client, condició imprescindible per a l’accés a l’Àrea Privada.
Per part seva, l’usuari registrat, podrà donar-se de baixa com a usuari del portal a través de l’enviament de correu electrònic a puntvermell@puntvermell.es

 

MODIFICACIONS

PUNT VERMELL GESTORS ADMINISTRATIUS S.L. es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, al contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts del lloc web, com a les condicions d’ús. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran de compliment obligat durant el temps en què es trobin publicades al web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

 

PROTECCIÓ DE DADES

El règim de protecció de dades aplicable a les dades tractades per PUNT VERMELL GESTORS ADMINISTRATIUS S.L S.L. es regula a la Política de Privadesa ia les Condicions Generals de Contractació del Servei de què es tracti. L’accés i/o utilització del lloc web per part dels usuaris del lloc web PUNT VERMELL GESTORS ADMINISTRATIUS S.L.com (d’ara endavant, els usuaris) implica necessàriament l’acceptació dels textos esmentats legals, consentint-se el tractament de les dades en els termes descrits en ambdós textos.

PUNT VERMELL GESTORS ADMINISTRATIUS S.L tracta les dades de forma lícita, lleial i transparent. Únicament tracta aquelles dades que són adequades, pertinents i limitades al que és necessari en relació amb els fins determinats, explícits i legítims per als que els obté, i no els tracta per a fins incompatibles amb aquells.

Els usuaris són responsables de la veracitat i actualitat de les dades que proporcionen a PUNT VERMELL GESTORS ADMINISTRATIUS S.L, considerant-se exactes i actuals les dades facilitades per ells mateixos.
PUNT VERMELL GESTORS ADMINISTRATIUS S.L informa que tant les dades de caràcter personal facilitades pels usuaris en registrar-se com aquelles que proporcionin per contractar qualsevol dels serveis oferts a PUNT VERMELL GESTORS ADMINISTRATIUS S.L.com o per resoldre qualsevol incidència que es comuniqui per qualsevol dels mitjans de contacte disponibles (telèfon, xat o correu electrònic), s’incorporaran als sistemes de PUNT VERMELL GESTORS ADMINISTRATIUS S.L i seran tractats de conformitat, i durant els terminis, definits a la Política de Privadesa ia les Condicions Generals de Contractació del servei .

Per accedir i/o navegar pel lloc web de PUNT VERMELL GESTORS ADMINISTRATIUS S.L. no cal aportar cap dada. El caràcter obligatori de la resposta a les preguntes que es plantegen, o de les dades que se sol·liciten a través del lloc web, sindica mitjançant la incorporació dun asterisc (*) a continuació de la pregunta o camp del formulari. En cas de no proporcionar-se les dades requerides no serà possible prestar el servei o la funcionalitat sol·licitades.

Els usuaris han d’abstenir-se de proporcionar dades de caràcter personal d’altres interessats, llevat que disposin de la pertinent autorització, segons la qual aquests interessats hauran estat prèviament i degudament informats sobre el contingut de la present Política de Privadesa i, en concret, que consenten que les vostres dades siguin facilitades a PUNT VERMELL GESTORS ADMINISTRATIUS S.L per ser tractades d’acord amb les finalitats que corresponguin. En qualsevol cas, PUNT VERMELL GESTORS ADMINISTRATIUS S.L cancel·larà les dades registrades quan hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la finalitat per a la qual es van demanar, podent conservar-les –degudament bloquejades- durant el temps en què es pugui exigir algun tipus de responsabilitat derivada de una relació o obligació jurídica o de lexecució dun contracte o de laplicació de mesures precontractuals sol·licitades per linteressat.

PUNT VERMELL GESTORS ADMINISTRATIUS S.L no cedeix dades a tercers, llevat que una llei o norma comunitària disposin el contrari, o si és necessari per a la prestació del servei contractat. En aquest cas, únicament comunica les dades imprescindibles per gestionar la petició dels usuaris i prestar els serveis contractats, de manera que la cessió respon a la lliure i legítima acceptació d’una relació jurídica existent entre els interessats i PUNT VERMELL GESTORS ADMINISTRATIUS S.L, el desenvolupament, compliment i control impliquen necessàriament la connexió de les dades i que inclou la transmissió necessària de les dades.

En cas que un usuari deixi un comentari o interaccioni socialment amb el lloc web de PUNT VERMELL GESTORS ADMINISTRATIUS S.L.com oa les xarxes socials on està present, ha de tenir present que les seves dades seran publicades a l’entorn on actuï, és a dir, estarà autoritzant expressament la comunicació de les vostres dades -associades a l’acció que realitza- a la resta d’usuaris que accedeixen al lloc web o xarxa social.

Els interessats poden exercir els seus drets, i revocar el consentiment prestat si escau per al tractament de les seves dades, en els termes descrits a la Política de Privadesa.

Per conèixer la nostra política d’instal·lació i gestió de dispositius d’emmagatzematge i recuperació de dades en equips terminals consulteu la nostra Política de Cookies.

Les condicions d’accés i tractament de dades per part de PUNT VERMELL GESTORS ADMINISTRATIUS S.L en qualitat d’encarregat del tractament es regulen a les Condicions Generals de Contractació dels serveis corresponents.
Així mateix, PUNT VERMELL GESTORS ADMINISTRATIUS S.L. informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit a l’adreça: C/ Emili Botey, 20. 08402 Granollers GRANOLLERS (BARCELONA).

Mentre l’usuari no comuniqui el contrari a PUNT VERMELL GESTORS ADMINISTRATIUS S.L., aquesta entendrà que les vostres dades no han estat modificades, que l’usuari es compromet a notificar a PUNT VERMELL GESTORS ADMINISTRATIUS S.L. qualsevol variació i que PUNT VERMELL GESTORS ADMINISTRATIUS S.L. té el consentiment per utilitzar-los per tal de poder fidelitzar la relació entre les parts.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

PUNT VERMELL GESTORS ADMINISTRATIUS S.L. per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts a la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de PUNT VERMELL GESTORS ADMINISTRATIUS S.L.. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, i els són aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposa la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense lautorització de PUNT VERMELL GESTORS ADMINISTRATIUS S.L.

L’usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de PUNT VERMELL GESTORS ADMINISTRATIUS S.L.. Podreu visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del vostre ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de PUNT VERMELL GESTORS ADMINISTRATIUS S.L.

 

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

PUNT VERMELL GESTORS ADMINISTRATIUS S.L. es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i aplicable al territori espanyol i Europeu. Si sorgeix qualsevol controvèrsia, les parts poden sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre això. PUNT VERMELL GESTORS ADMINISTRATIUS S.L. té el domicili a GRANOLLERS, Espanya.

 

FORMULARIS

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les vostres dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de PUNT VERMELL GESTORS ADMINISTRATIUS SL amb CIF B63629935 i domicili social situat a CARRER EMILI BOTEY ALSINA, NUM 20 , BAIXOS- 08402 GRANOLLERS (BARCELONA), amb la finalitat d’atendre les vostres consultes i remetre-li informació relacionada que pugui ser del vostre interès. En compliment de la normativa vigent, PUNT VERMELL GESTORS ADMINISTRATIUS SL informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir els preceptes esmentats anteriorment.

Mentre no ens comuniqueu el contrari, entendrem que les vostres dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-les per a les finalitats esmentades.

PUNT VERMELL GESTORS ADMINISTRATIUS SL informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que PUNT VERMELL GESTORS ADMINISTRATIUS SL es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D’acord amb els drets que us confereix la normativa vigent en protecció de dades podreu exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les vostres dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament. d’aquests, dirigint la vostra petició a l’adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic gestoria@puntvermell.cat.

Amb enviament del formulari de recollida de dades vostè accepta la política de privadesa de PUNT VERMELL GESTORS ADMINISTRATIUS SL.

Qualsevol sol·licitud d’informació, o reclamació que s’estimi pertinent, es pot plantejar al Servei d’Atenció al Client a les dades identificades en aquesta clàusula. El Servei acusarà rebut de la reclamació presentada mitjançant la tramesa del justificant pertinent -amb la corresponent clau identificativa- a l’adreça de correu electrònic que s’haurà de proporcionar al Servei d’Atenció al Client per tramitar la reclamació. Després de rebre una sol·licitud o reclamació per qualsevol dels mitjans indicats al paràgraf anterior, PUNT VERMELL GESTORS ADMINISTRATIUS S.L analitzarà el cas plantejat per l’usuari i li proporcionarà una resposta el més aviat possible, que en tot cas no superarà els quinze (15) dies naturals comptats a partir de l’endemà de rebre PUNT VERMELL GESTORS ADMINISTRATIUS S.L la sol·licitud o reclamació.