Reforma de la jubilació anticipada

Reforma de la jubilació anticipada

La reforma de les pensions acordada amb els agents socials, i encara pendent de tràmit parlamentari, permetrà accedir a una pensió més alta que l’actual si l’interessat retarda un parell de mesos els plans per a una jubilació anticipada, a partir dels...
Regularització clausules sòl amb Hisenda

Regularització clausules sòl amb Hisenda

El cobrament en cas de devolució de les clàusules sòl de les hipoteques s’ha de regularitzar davant l’Agència Tributària. En cas d’haver cobrat de l’entitat bancària un import en concepte de devolució d’interessos cobrats en base a una clàusula sol (o terra)...
Les NEO, notificacions electròniques obligatòries

Les NEO, notificacions electròniques obligatòries

Les NEO, notificacions electròniques obligatòries, han entrat a les nostres vides. Des de fa un parell d’anys que totes les societats mercantils (SA, SL, SLL,…) estan sotmeses als sistema de notificacions electròniques obligatòries, i més recentment també totes...
Procediment d’ajornaments a partir del Real Decret Llei 3/2016

Procediment d’ajornaments a partir del Real Decret Llei 3/2016

Aquest divendres dia 13 de gener de 2017 s’ha modificat el criteri d’ajornament o fraccionament de deutes amb l’administració pels autònoms. En el cas dels autònoms, podran seguir sol·licitant ajornaments sempre i quan no excedeixen del límit exempt de garanties, amb...