La crisis del COVID-19 ha obligat al Govern a adoptar mesures fiscals especials en aquesta situació excepcional.

Mesures fiscals

Amb data 15 d‘abril, s’ha publicat al BOE el Real Decret Llei 14/2020, que conté mesures d’ampliació de terminis per a la presentació de les declaracions fiscals del mes d’abril, de tal manera que la situació queda així:

  • Per a empreses i autònoms que hagin facturat fins un màxim de 600.000 € durant 2019: Les declaracions corresponents al 1er trimestre de 2020 i el primer pagament fraccionat de l’Impost de Societats (model 202) es podran presentar fins el 20 de maig. La domiciliació de les declaracions a pagar s’allarga fins el 15 de maig. Les declaracions ja presentades anteriorment amb domiciliació, es carregaran el 20 de maig.

Aquestes mesures no son aplicables per a grups fiscals a efectes d’Impost de Societats i IVA i per a la resta, els terminis continuen sent els de sempre.

  • Pel que respecta als ajornaments, recordem que les empreses que van tenir un volum d’operacions ≤ 6.010.121,04 € al 2019, poden acollir-se a un procediment especial d’ajornament de les declaracions que es presentin fins el 30 de maig, que consisteix en el pagament a 6 mesos, en un únic termini, el dia 5 o el dia 20.

Per exemple: Si es presenta el 20/04/2020, s’ajorna fins al  20/10/2020.
Si es presenta el 30/04/2020, s’ajorna fins al 05/11/2020.
Si es presenta el 20/05/2020, s’ajorna fins al 20/11/2020.
Sense meritació d’interessos durant els 3 primers mesos. No obstant aquest pagament únic a 6 mesos, en qualsevol moment es pot avançar l’ingrés del deute.
Import màxim a ajornar: 30.000 €, sumant la totalitat d’impostos, i restant els ajornaments ja concedits
 

Mesures per a autònoms

Amb data 8 d’abril, s’ha publicat al BOE el Real Decret Llei 13/2020, on en la seva disposició final 2ª es dona un nou redactat a l’article 17 del RD Llei 8/2020, que regula la prestació per cessament d’activitat pels autònoms afectats per la crisi sanitària, que conté novetats respecte a l’anterior normativa:
Aquesta prestació passa a ser compatible amb altres de la Seguretat Social que el beneficiari vingués percebent i que eren compatibles amb l’activitat que desenvolupava.
Per exemple, pensions de viudetat o de jubilació activa.
Es podrà sol·licitar fins l’últim dia del mes següent al de finalització de l’estat d’alarma. Per tant, en les actuals circumstàncies en que l’estat d’alarma està previst que acabi el 25 d’abril, el termini s’allarga fins el 31 de maig.
En conseqüència, pels casos en que l’activitat no ha sigut directament suspesa, sinó que ha patit una reducció de la facturació del 75%, el mes que es pren com a referència respecte dels 6 mesos anteriors, pot ser el mes d’abril.