Mesures ambientals

 • Netegeu sovint les superfícies amb els productes habituals.
 • Elimineu, en la mesura que sigui possible, els objectes que siguin difícils de netejar.
 • Cal facilitar mitjans pel rentat freqüent de mans amb aigua i sabó.
 • Proporcioneu, a totes les ubicacions de l’empresa, els subministraments suficients i assequibles per la higiene personal (per exemple, productes per a la higiene de les mans, tovalloletes o mocadors de paper d’un sol ús per eixugar-se les mans i recipients per llençar-los amb tapa i pedal quan sigui possible).
 • Es recomana disposar d’un nombre suficient de dispensadors amb solucions hidroalcohòliques atenent les característiques dels espais i de la seva ocupació i garantir-ne el reompliment.
 • Es recomana la ventilació adequada dels espais i dels llocs de treball, si és possible, de manera natural (obrint les finestres). I sempre d’acord amb la normativa establerta

Mesures organitzacionals

 • Es recomana vehicular mesures de flexibilitat per al personal, com ara el teletreball, en els casos en què sigui possible, o pactes específics segons la casuística productiva de l’empresa acordats amb la representació unitària o sindical de les persones treballadores.
 • Evitar desplaçaments sempre que es pugui, així com reunions internes i externes, les accions formatives, les visites a proveïdors, clients i qualsevol altre visita de caràcter comercial.
 • En cas de ser necessàries mesures organitzatives de prevenció de contagi tingueu en compte la prevenció de l’estigma i la confidencialitat.
 • Cal recordar la necessària confidencialitat de les dades mèdiques i diagnostiques, la confirmació mitjançant un informe mèdic d’un cas de coronavirus negatiu no permet en cap cas fer públiques altres dades mèdiques.
 • Les empreses hauran de donar per escrit a totes les persones treballadores aquelles instruccions relatives a les mesures individuals o col·lectives que s’adoptin.

Mesures individuals

  • Els treballadors i treballadores que presentin símptomes compatibles (febre, dificultat en respirar o tos, o aquells que determinin les autoritats sanitàries) amb la infecció pel coronavirus SARS-CoV-2 han de trucar al 061 i seguir les indicacions de l’autoritat sanitària.
  • Cal tapar-se la boca i el nas amb mocadors d’un sol ús o amb la cara interna del colze en el moment de tossir o esternudar i rentar-se les mans de seguida.
  • És essencial reforçar les mesures habituals d’higiene, rentar-se freqüentment les mans amb sabó o bé desinfectar-les amb solucions hidroalcohòliques, especialment després del contacte directe amb persones.
  • Es recomana evitar el contacte estret i mantenir distanciació social amb persones que mostrin signes d’afecció respiratòria, com ara tos o esternuts.
  • Us de mascaretes en els següents casos:
   • Només es recomana l’ús de mascareta de protecció individual, o equip individual auto filtrant, en aquells casos que per sector d’activitat o per
    exposició directa s’hagi prescrit.
   • Només es recomana portar mascareta quirúrgica, és a dir, aquelles que eviten el contagi sobre l’entorn, a les persones malaltes o sospitoses de ser-ho.
   • No es recomana l’ús de mascareta a la resta de persones treballadores que no el tinguin prescrit.

Altres mesures

Es proposa l’adopció preferent i temporal de mesures de flexibilitat interna negociada entre l’empresa i la representació legal o sindical de les persones treballadores, en referencia a possibles modificacions de la jornada en base als procediments pactats i/o legals per modificar-la, en funció de causes objectives que aconsellin la seva adaptació, en un context d’equilibri entre les necessitats empresarials i les necessitats de les persones treballadores i que possibilitin l’adaptació a les necessitats particulars de la situació.
Es proposen, quan existeixin raons justificades, per exemple, i sempre amb les premisses de l’acord, la temporalitat i l’equilibri, mesures com:

 • ajustaments de la producció
 • acordar borses horàries per tal de flexibilitzar i adaptar la situació a les necessitats productives – possibles adaptacions del calendari laboral
 • programació o reprogramació d’activitats formatives i/o informatives.
 • redistribuir la jornada laboral, d’acord amb la regulació laboral i convencional
 • establir sistemes de permisos que permetin l’ajustament de la càrrega de treball.
 • establir regles de compensació pel període de reorganització del temps de treball

Tot i així, en el supòsit que, per què no hi ha altra opció a cap mesura alternativa, sigui necessari suspendre el contracte de treball, caldrà valorar la via més adequada al cas concret d’entre les que preveuen els articles 45 i 47 de l’Estatut dels Treballadors.

Millores especiales por el COVID-19

La Seguridad Social millora la protecció dels treballadors infectats i/o aïllats pel coronavirus . El Govern aprova Reial Decret on assimila aquests casos d’ Incapacitat Temporal per Accident de Treball.
La prestació equival al 75% de la base reguladora des de el dia següent a la baixa laboral amb càrrec a l’Administració. Tots els casos d’aïllament preventiu tindran la mateixa consideració (IT per accident laboral).