La reforma de les pensions acordada amb els agents socials, i encara pendent de tràmit parlamentari, permetrà accedir a una pensió més alta que l’actual si l’interessat retarda un parell de mesos els plans per a una jubilació anticipada, a partir dels quals el coeficient reductor per cada mes de bestreta serà menor. Així es desprèn de l’acord subscrit per Govern, patronal i sindicats, a l’espera de l’tramita parlamentari de la norma, i que entraria en vigor l’1 de gener de 2022.

Avui dia es pot accedir a la jubilació anticipada de manera voluntària fins a dos anys abans de complir l’edat legal de jubilació, sempre que s’hagin cotitzat 35 anys a la Seguretat Social i assumint una penalització el percentatge disminueix com més llarg sigui el període cotitzat .

Amb la reforma actual canvien els coeficients reductors, de manera que si s’opta per anticipar la jubilació dos anys surt a compte esperar dos mesos per no patir una penalització fins a 5 punts superior a l’actual.

Amb l’entrada en vigor de la reforma dels coeficients reductors s’aplicaran per mesos, en lloc de per trimestres com actualment, de manera que per cada mes que s’endarrereixi la jubilació es reconeixerà una pensió més alta, i que a partir de tercer mes el coeficient és menor a què s’aplica avui. Si s’avança 13 mesos, la reducció és de l’5,8% enfront de l’10%.

Aquests coeficients són inferiors per als que tenen més anys de cotització, i en general surt a compte no anticipar la jubilació fins als 22 mesos previs a l’edat legal.

La reforma pretén aconseguir un acostament progressiu de l’edat efectiva de jubilació a l’edat legal, que no canvia. L’objectiu és que l’edat mitjana real de jubilació passi dels 64 anys i mig d’avui als 66 i mig.

No hi ha canvis en l’edat legal de jubilació, que ja es va elevar dos anys amb la reforma de 2011, si bé es va establir un període transitori perquè la pujada de 65 a 67 anys fora gradual, de manera que no s’arribarà als 67 anys fins 2027. en 2021 l’edat legal de jubilació és de 66 anys ia partir de 2022 anirà sumant 2 mesos cada any fins a arribar a 67 anys en 2027.

Tampoc canvien les edats a les que es permet la jubilació anticipada, que són 2 anys abans de l’edat legal vigent en el cas de la voluntària i 4 anys abans per la forçosa. En 2021 la jubilació anticipada voluntària es pot demanar amb 64 ​​anys (seran 65 anys en 2027) i la involuntària es pot avançar als 62 anys (63 anys en 2027).

Encara queda per negociar la segona part de la reforma, que inclourà un augment gradual de les cotitzacions màximes (conegut com destope) que s’acompanyarà també d’un increment moderat de la pensió màxima.

Els que vegin extingida la seva relació laboral per qualsevol causa abans de l’1 de gener de 2022 i cotitzin per sobre de la pensió màxima, queden fora d’aquesta reforma.

Els que hagin concertat la seva sortida de l’empresa (per expedient de regulació d’ocupació, conveni col·lectiu, acord col·lectiu d’empresa o concurs) abans de l’entrada en vigor de la reforma, també queden exclosos. Encara que per garantir que no surten perdent s’estableix una fórmula de doble càlcul en cas de jubilació anticipada (amb les regles anteriors i les noves) i es reconeixeria la pensió més favorable.