El dia 22 d’abril de 2020, amb la publicació del real decret llei 15/2020, entra en vigor la  nova normativa que regula els arrendaments per a ús diferent al d’habitatge establint mesures per fer front als efectes econòmics de la crisi sanitària causada per la pandèmia COVID-19.

  • Per als arrendaments, on l’arrendador que tingui consideració d’empresa, entitat pública d’habitatge o és considerat gran forquilla (titular de més de 10 immobles urbans excloent garatges i trasters, o titular de 1500m2  de superfície construïda):
    • L’arrendatari, al termini d’un mes a l’entrada en vigor d’aquesta normativa, pot sol·licitar a l’arrendador 1 moratòria en el pagament de la renda, mesura aplicable si no s’hagués aconseguit amb anterioritat un acord entre les parts de moratòria o reducció de la renda. La durada de la moratòria serà fins a la finalització de l’estat d’alarma, si el termini de temps fora insuficient, es podrà prorrogar mes a mes, sense que se superi els quatre mesos a la finalització de l’estat d’alarma. La renda ajornada no es veurà afectada per penalitzacions ni interessos, i es pagarà, un cop finalitzada la moratòria en un termini de dos anys a partir d’aquesta o a la finalització del contracte si el temps fos menor.
  • Per als arrendaments on l’arrendador no tingui la consideració del paràgraf anterior:
    • L’arrendatari, al termini d’un mes a l’entrada en vigor d’aquesta normativa, pot sol.licitar l’ajornament temporal i extraordinari en el pagament de la renda, sempre que les parts no han acordat un ajornament o rebaixa del pagament de la renda. En el marc d’aquests acords la fiança podrà servir per al pagament total o parcial de la renda, on l’arrendatari haurà de reposar l’import en el termini d’un any des de la celebració de l’acord o fins a la finalització del contracte si el temps fos menor.

Per poder accedir a aquestes mesures els autònoms i pimes arrendataris que han afectat el contracte d’arrendament a una activitat econòmica han de complir els següents requisits:

  • L’autònom ha d’estar afiliat i en situació d’alta, a la data de declaració de l’Estat d’Alarma, en l’en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms o en el règim especial de la Seguretat Social dels Treballadors de la Mar o, si s’escau, en una de les mutualitats substitutòries del REPTA.
  • La Pime no pot superar el límit de 4 milions d’euros del total de partides de l’actiu, que no superi els 8 milions d’euros de l’import net de la seva xifra anual de negocis, i no tingui un nombre mitjà de treballadors empleats durant l’exercici superior a 50.
  • Que l’activitat econòmica s’hagi quedat suspesa per l’entrada en vigor de l’Estat d’Alarma o per ordres dictades per les autoritats competents
  • Si l’activitat no s’ha suspèsque es pugui acreditar una reducció de la facturació d’un 75% del mes anterior que sol·licita l’ajornament respecte a la facturació mitjana mensual del  trimestre anterior a aquest mes. Inicialment s’ha d’acreditar amb una declaració responsable, però quan l’arrendador ho requereixi l’arrendatari mostrarà els seus llibres comptables per acreditar reducció de l’activitat.