Com obtenir la llicència d’habitatge d’us turístic (HUT)

 

L’habitatge d’ús turístic és l’habitatge que és cedit pel seu propietari, directament o indirectament, a tercers, a canvi de contraprestació econòmica per a una estada de temporada i en condicions de disponibilitat immediata. Es considera estada de temporada tota ocupació de l’habitatge per un període de temps continu igual o inferior a 31 dies. Els habitatges d’ús turístic se cedeixen sencers, i no se’n permet la cessió per estances.

Mitjançant la realització d’aquest tràmit el propietari inicia el procediment d’habilitació corresponent, de competència municipal, i previ abonament de la taxa municipal, si s’escau, ja podrà iniciar l’activitat. Un cop l’ajuntament hagi comunicat a l’administració turística de la Generalitat de Catalunya les dades definitives de l’habilitació, es realitzarà la inscripció al Registre de Turisme.

Abans de realitzar aquest tràmit cal consultar a l’ajuntament si existeix alguna suspensió o limitació d’aquest tipus d’habilitacions d’habitatges d’ús turístic en aquest municipi. Podeu fer la consulta a la seu electrònica de l’ajuntament on està ubicada l’activitat.

En el cas que es realitzi el tràmit i el municipi on es troba l’habitatge hagi acordat una suspensió d’habilitacions aquesta comunicació es tindrà per no presentada i, per tant, no generarà cap efecte jurídic.

Aquest tràmit només es pot fer per internet. La documentació que aporteu per un altre canal no es tindrà en compte ni es computarà a efectes de data de presentació.

Comencem al web del canal Empresa del Departament d’empresa i Treball de la Gencat, enviant complimentat un formulari de Comunicació Prèvia per iniciar l’activitat d’un HUT, cal aportar la cèdula d’habitabilitat, referencia cadastral, superfície útil, capacitat en nombre de persones (màxim 15), el nom de l’empresa de manteniment al servei de l’HUT, i un numero de telèfon d’atenció immediata de consultes i incidències. Tot prèviament contractat.

Seguidament demanarem a l’ajuntament per correu electrònic la carta de pagament de la taxa que correspon a aquesta activitat (normalment 120 euros), i la pagarem.

Al poc temps, una setmana, rebrem de la Gencat un Document Acreditatiu de la inscripció en el Registre de Turisme de Catalunya (RTC) d’un habitatge d’us turístic, i ja podrem iniciar la seva activitat.

 

Josep Maria Vilà,

AFC  AICAT