La sentència del TC d’onze de maig de 2017 declara inconstitucionals els articles 107.1, 107.2.a) i el 110.4 de la normativa estatal reguladora d’Hisendes Locals, quan es facin tributar situacions de transmissió en les que no s’ha produït un increment del valor del terreny.
Aquesta sentència no permet revisar situacions en les que ja hi hagi sentència ferma amb valor de cosa jutjada, ni situacions de fermesa administrativa.
Així, el primer que cal analitzar és si ens trobem davant d’una liquidació municipal de plusvàlua, o davant d’una autoliquidació. La liquidació es la que et fa la pròpia administració o directament l’ajuntament, i sols tens un mes de temps per a demanar la seva revisió o impugnar-la, al cap del mes esdevé ferma. La autoliquidació es  la que fa el propi interessat, per la web de l’ajuntament o presencialment i la presenta ell a la administració, en aquest cas hi ha un període de 4 anys per a revisar-la o impugnar-la.
Aquestes últimes, les autoliquidacions que encara no han esdevingut fermes, son les que la sentència del TC ens permet revisar i demanar la seva nul·litat.
La manera de fer-ho es presentar un escrit de sol·licitud de rectificació de autoliquidació del IIVTNU amb documents de proba a l’ajuntament, que ha de contestar en sis mesos, si hi ha silenci o refusa la rectificació, podrem seguir amb un recurs de reposició i seguidament presentar una reclamació econòmica-administrativa davant del Tribunal Econòmic-administratiu Municipal.
La proba és molt important, les escriptures per sí soles no es consideren suficient medi de proba dels valors del sol, recomanem recolzar-les amb informes pericials centrats en el valor del terreny i la seva evolució entre les dates d’adquisició i venda.
Per a més informació pot telefonar al 938711939.
Josep Maria Vilà Poca
Gestor administratiu col.legiat num. 3042
Administrador de finques col. Num. 6324