L’actualització de la renda del lloguer als arrendaments d’habitatge és la facultat que té l’arrendador d’incrementar anualment la quantitat que el llogater paga en concepte de renda perquè vagi en consonància amb la variació dels preus al consum.

El més destacat de l’actualització de la renda als lloguers d’habitatge:

L’article 18 de la LAU institueix per a aquests contractes celebrats entre el 6.06.2015 fins al 5.03.2019:

  1. Llibertat de pactes quant a l’establiment d’aquest mecanisme d’actualització de la renda.
  2. Dins aquesta llibertat, si al contracte no figura pactada l’actualització de la renda, la renda no es revisarà mentre estigui vigent el contracte.
  3. En existir la llibertat de pactes, es pot actualitzar la renda anualment en el percentatge acordat al contracte (exemple: es pot pactar que la renda pujarà un 3% anual…), i conforme a l’índex d’actualització que es vulgui; exemple: actualitzar la renda d’acord amb l’Índex de Preus al Consum (IPC) o qualsevol altre.
  4. Només es pot actualitzar la renda anualment.
  5. Quan hi hagi pacte d’actualització de la renda, però el contingut estigui difós sobre l’índex que cal aplicar, s’aplicarà el nou “índex de garantia de la competitivitat”.
  6. L’arrendador ha de notificar a l’inquilí l’import de la renda actualitzada que ha d’abonar a partir del mes següent a aquell que entri en joc la pujada de la renda.

Excepcionalitats actualment.

Article 46 del Reial decret Llei 6/2022 de 22 de març de 2022.

Aquesta norma és aplicable als contractes d’arrendament d’habitatge subjectes a les LAU de 1994 en què la renda hagi de ser actualitzada dins del període 31 de març al 30 de juny de 2022.

Diu així el començament de l’article 46:

La persona arrendatària d’un contracte de lloguer d’habitatge subjecte a la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’arrendaments urbans la renda dels quals hagi de ser actualitzada perquè es compleixi la corresponent anualitat de vigència dins del període comprès entre l’entrada en vigor d’aquest Reial decret llei i el 30 de juny de 2022, podrà negociar amb l’arrendador l’increment que s’aplicarà en aquesta actualització anual de la renda…

 

Pel que fa a:

Persones físiques o jurídiques titulars de més de 10 immobles urbans dús residencial o una superfície construïda de més de 1500 m2 d’ús residencial.

L’increment de l’actualització serà el que les parts pactin, però no pot superar el 2%. Les parts poden pactar una actualització inferior al 2%, però no superior. Si no es pacta, s’aplicarà el 2%.

Resta de propietaris.

L’increment d’actualització serà el que pactin les parts. Les parts podran pactar l’actualització en base a l’IPC publicat, sense el límit màxim del 2%.

Si no hi ha pacte, s’aplicarà el 2% com a màxim. (amb la qual cosa pràcticament ens porta als augments del 2% màxims)

Aquesta norma no té efectes retroactius. S’aplica únicament a les rendes que s’hagin d’actualitzar durant el període entre el 31 de març i el 30 de juny de 2022 a primera redacció, amb anunciada possible prorroga fins al 31 de desembre del 2022.