En una situació de copropietat es important conèixer quines son les obligacions dels propietaris, especialment en relació als elements comuns del immoble.
Aquest article complementa el publicat anteriorment sobre el mateix tema: Les obligacions del propietari (I) .
Quines son les obligacions del propietari respecte dels altres titulars i ocupants del immoble?
En general haurà de respondre personalment de les infraccions i danys causats a tercers, que li poden reclamar individualment.
Si no utilitza un dels serveis comuns, ha de contribuir al seu manteniment?  Com a norma general sí, excepte si en els estatuts es recull expressament que determinats propietaris estan exempts de contribuir a algun dels serveis. També valdria un acord de la Junta general aprovat per unanimitat de tots els copropietaris.
Si el local comercial dels baixos no te accés a les zones comuns de l’edifici, ha de contribuir a les despeses generals? Com a norma general han de contribuir segons el seu coeficient de participació, independentment de si els utilitzen o no, al sosteniment de les despeses generals de l’edifici que no siguin susceptibles d’individualització. La única excepció seria que aquest local estigui expressament exempt en els estatus fundacionals de la comunitat.
Pot un propietari negar-se a complir les ordres d’una autoritat competent? No, encara que vagin dirigides a la comunitat, el legislador entén que la comunitat es la suma dels seus copropietaris, i cada propietari les ha de complir en la part que li pertoqui; si no ho fa o les demora, pot ser sancionat individualment.
I si no viu allí?  Totes aquestes obligacions son inherents a la condició de propietari, i les ha de complir independentment de si habita o no en el immoble.
Josep Maria Vilà Poca
Gestor administratiu col·legiat 3042
Administrador de finques col. 6324