En una situació de copropietat es important conèixer quines son les obligacions dels propietaris, especialment en relació als elements comuns del immoble.
Dedicarem aquest article a destacar-ne algunes, i si fa falta seguirem el tema en un altre article futur.
Hi ha l’obligació general de respectar les instal.lacions generals de la comunitat, ja siguin d’us general o privatiu, cuidant de no causar-hi cap dany. Per exemple no es poden realitzar obres que afectin a elements comuns si no es té una autorització concreta de la resta de propietaris, cal la autorització de la junta de propietaris fins i tot en el cas de les reparacions urgents, tenint el propietari interessat el deure de comunicar-ho diligentment a l’administrador de la finca.
Té la obligació de consentir en el seu local o habitatge les reparacions que faci la comunitat al servei de l’immoble, permetre l’accés i i permetre les servituds requerides per a la realització de les obres, tenint dret a que la comunitat l’indemnitzi pels danys i perjudicis causats. Es un cas freqüent quan es decideix posar un ascensor en un immoble i cal crear pas pel seu funcionament.
Ha de contribuir al sosteniment de les despeses de la comunitat, en la deguda proporció segons el seu coeficient de participació fixat als estatuts, quan a les despeses generals de l’immoble, dels seus serveis, càrregues i responsabilitats que no es puguin individualitzar.
En aquest sentit son preferents les despeses generals de la anualitat en curs i dels tres anys anteriors, aspecte que ha de tenir en compte el comprador d’una vivenda o local situat en règim de propietat horitzontal, ja que el pis o local està legalment afecte al compliment de la obligació de contribució a les despeses generals de la comunitat.
Per aquest motiu, cal aportar una certificació de estar al corrent de pagament signada per l’administrador de la finca, quan es va a escripturar la compra del local o habitatge.
Queden més qüestions a comentar. Continuarem.
Josep Maria Vilà Poca
Gestor administratiu col·legiat 3042
Administrador de finques col. 6324