Decret Llei 26/2020, de 23 de juny, de mesures extraordinàries en matèria sanitària i administrativa de la Generalitat de Catalunya
DOGC núm. 8161 de 24/6/20

De conformitat amb el que es disposa en l’article 10 del Decret llei 26/2020, es dóna una nova redacció a l’art. 4.4 del Decret llei 10/2020, de 27 de març. En aquesta regulació s’estableixen una sèrie de previsions respecte a les Juntes de propietaris en les comunitats en règim de propietat horitzontal subjectes al dret civil català, mesures que es declaren vigents des de la finalització de l’estat d’alarma, això és, des del 21 de juny de 2020:

1a. L’obligació de convocar i celebrar Juntes de propietaris queda suspesa fins al dia 30 d’abril de 2021.

2a. Malgrat que no existeix obligació de convocar-les, s’atorga a la comunitat la possibilitat de celebrar Juntes de propietaris  a instàncies de la Presidència  o a petició d’almenys un 20% dels propietaris amb dret a vot, que representin el 20% de les quotes, des del dia 22 de juny de 2020 fins al 30/04/2021, atenent les seves circumstàncies i havent de complir-se en aquestes reunions les mesures de seguretat a cada moment aplicables.

3a.- També es poden celebrar Juntes pels mitjans establerts en l’art. 312-5.2  del CCCat, això és, per videoconferència o altres mitjans de comunicació sempre que estigui garantida la identitat dels assistents, la continuïtat de la comunicació i la possibilitat d’intervenir en les deliberacions i en l’emissió del vot.

4a. Fins que no es convoqui i celebri la pròxima Junta ordinària també es poden continuar adoptant acords sense reunió a instàncies de la Presidència i complint els següents requisits (art. 312-7 del CCCat):

  1.     Emissió del vot per correu postal, comunicació telemàtica o qualsevol altre mitjà que garanteixi el dret d’informació i de vot. I,
  2.     Que quedi constància de la recepció del vot i es garanteixi la seva autenticitat.

5a. L’últim pressupost anual aprovat s’entén prorrogat fins a la celebració de la següent Junta ordinària, en la qual també s’haurà de procedir a l’aprovació dels comptes anteriors i a la renovació dels càrrecs com qualsevol Junta ordinària,  de conformitat amb l’art. 553-15  del CCCat.