Aquest divendres dia 13 de gener de 2017 s’ha modificat el criteri d’ajornament o fraccionament de deutes amb l’administració pels autònoms.
En el cas dels autònoms, podran seguir sol·licitant ajornaments sempre i quan no excedeixen del límit exempt de garanties, amb la qual cosa podran ajornar en IVA i IRPF per a qualsevol import, en funció de l’import global del deute amb el procediment següent:

  • Si les sol·licituds es refereixen a un deute d’import global igual o inferior a 30.000 euros, es concediran ajornaments sense garanties fins a un màxim de 12 pagaments mensuals, excepte que l’obligat hagués sol·licitat un nombre de terminis inferior, cas en què es concedirien els terminis sol·licitats. La periodicitat dels pagaments serà mensual.

 

  • Si les sol·licituds es refereixen a un deute d’import global superior a 30.000 euros, es podran concedir ajornaments en funció del tipus de garantia aportada pel deutor i per un termini màxim de 36 mensualitats. Si els deutes són d’IVA, serà necessari acreditar que les quotes d’IVA repercutit no han estat pagades.

Per la resta d’obligats tributaris preval el criteri publicat en el Real Decret Llei 3/2016. Així doncs respecte a l’IVA només es podrà ajornar l’import derivat de les factures que no hagin estat pagades i sempre i quan es pugui acreditar aquest fet.