El BOE de 27 de desembre ha publicat el Real Decret 1462/2018, de 21 de desembre, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional per al 2019.
Cal dir que el salari mínim interprofessional (anomenat SMI) feia anys que es mantenia en els set-cents i escaig euros mensuals, i el que ara pretén el Govern és fer-li una actualització homologable a nivell europeu.
L’increment representa un percentatge d’augment del 22,30 respecte al SMI de l’any 2018, entra en vigència el dia 1 de gener de 2019, i afecta a les activitats d’Agricultura, indústria i Serveis sense limitació de sexe ni edat.
La seva quantia queda establerta com segueix:

  1. Treballadors a jornada normal
  • SMI per dia: 30 euros
  • SMI mensual: 900 euros
  • SMI anual: 12.600 euros, amb inclusió de les dos pagues extres

Aquests imports s’entenen referits a una jornada legal de treball en cada activitat sense incloure en el cas del salari diari la part proporcional dels diumenges i festius. Si es realitza una jornada inferior els imports es determinen proporcionalment.
2. Treballadors eventuals i de temporada
Quan els serveis a una sola empresa no excedeixin de 120 dies, la quantia a percebre no podrà ser inferior a 42,62 euros per jornada legal d’activitat.
3. Empleats de la Llar familiar
Pels empleats de la llar o servei familiar que treballin per hores i en règim extern, l’import de l’hora efectivament treballada serà de 7,04 euros com a mínim.
Aquesta normativa no afecta en res als treballadors que ja tenen retribucions de quantia superior al SMI, però sí al que estiguin per sota, els empleadors dels quals han d’ajustar la retribució de 2019 al nou SMI.