Nous drets i permisos laborals: Promovent la conciliació familiar i professional

En l’àmbit dels drets i permisos laborals, s’han implementat canvis importants que busquen fomentar la conciliació entre la vida familiar i professional.

A continuació, es detallen les novetats més rellevants:

 

 1. Dret d’adaptació de la jornada (art. 34.8 TRLET):

Fins a l’aprovació del Reial decret llei 5/2023, aquest dret es limitava a la cura dels fills i filles a càrrec menors de 12 anys. Tot i això, amb la modificació recent, s’ha ampliat l’abast d’aquest dret. Ara es pot sol·licitar l’adaptació de la jornada laboral per tenir cura de:

 • Fills i filles sense límit d’edat.
 • Cònjuge o parella de fet.
 • Familiars de fins a segon grau de consanguinitat.
 • Altres persones dependents que convisquin al mateix domicili i que no puguin valdre’s per si mateixes.

 

 1. Permís retribuït de 5 dies per accident, malaltia greu, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització (art. 37.3 b) TRLET):

S’ha establert un nou permís retribuït de 5 dies (anteriorment eren 2 dies) en cas d’accident, malaltia greu, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització de:

 • Cònjuge.
 • Parella de fet.
 • Parents fins a segon grau de consanguinitat o afinitat.
 • Altres persones que convisquin al domicili del treballador.

 

 1. Permís retribuït de 4 dies per absència del treball per causes de força major (art. 37.9 TRLET):

S’ha introduït un nou permís laboral per hores per a casos de força major relacionats amb la malaltia o l’accident de familiars o persones convivents. Aquest permís garanteix una absència retribuïda de la feina per les hores necessàries, amb un límit màxim equivalent a 4 dies l’any.

 

 1. Permís parental de 8 setmanes no retribuït per la cura de fills menors de 8 anys (art. 48 bis TRLET):

S’ha establert un nou permís parental amb una durada màxima de 8 setmanes, el qual es pot gaudir de manera contínua o discontínua, a temps complet oa jornada parcial. Aquest permís està destinat a cura de fills, filles o menors acollits menors de 8 anys. La persona treballadora pot determinar la data dinici i fi del permís, però ho ha de comunicar a l’empresa amb almenys 10 dies d’antelació.

 1. Dret de reducció de jornada (art. 37.6 TRLET):

S’han ampliat els supòsits que permeten sol·licitar la reducció de la jornada de treball, abastant entre un vuitè i la meitat de la jornada laboral, per a aquells que necessitin fer-se càrrec de l’atenció directa de:

 • Cònjuge o parella de fet.
 • Familiars fins a segon grau de consanguinitat i afinitat, incloent-hi els familiars consanguinis de la parella de fet.

La persona que requereix cura no ha de poder valdre’s per si mateixa ni desenvolupar una activitat retribuïda.

 1. Permís retribuït durant 15 dies en cas de registre de les parelles de fet (art. 37.3 a) TRLET):

S’han equiparat els drets laborals entre matrimonis i parelles de fet, i s’han establert un permís retribuït de 15 dies en cas de registre de les parelles de fet.
Aquestes mesures busquen afavorir un equilibri entre la vida personal i professional dels treballadors, promovent la igualtat doportunitats i la conciliació familiar. És important que tant empleats com ocupadors coneguin i respectin aquests nous drets i permisos laborals per garantir un entorn laboral inclusiu i respectuós.

 

 

Per a qualsevol altre dubte o consulta relacionada amb temes de dret laboral, us convidem a que es posi en contacte amb els nostres experts del Departament Laboral. Estem a la vostra disposició a qualsevol de les nostres oficines, a través del telèfon o per correu electrònic. A Punt Vermell som especialistes en dret laboral per a pimes i empreses, i estarem encantats de brindar-vos l’assessoria i el suport necessari.