Trets més importants dels programes d’ajuts corresponents als fons europeus New Generation (NG):

PERQUÈ SERVIRAN ELS FONS

  • El fons NG tenen per objectiu bàsic que els edificis d’habitatges redueixin un mínim del 30% el consum energia.
  • Són un instrument per a impulsar la rehabilitació energètica dels habitatges, però també poden finançar la rehabilitació tradicional, com l’accessibilitat, o la conservació dels edificis.
  • Constitueixen uns fons de caràcter extraordinari per a combatre els efectes de la pandèmia COVID 19 que hauran de disposar-se abans del juny 2026, data límit de justificació a la UE.

LÍNIES DE SUBVENCIÓ

  • Programa d’ajuda a les actuacions de rehabilitació en l’àmbit de Barris, a travès dels Ajuntaments.

Té com a objecte finançar obres de rehabilitació en edificis i habitatges dins d’Entorns Residencials de Rehabilitació Programada (ERRP), sempre que s’obtingui una reducció d’almenys un 30% del consum d’energia primària no renovable en tals edificis. La intensitat màxima de la subvenció es condiciona a l’estalvi energètic final de l’actuació (des del 40% fins al 80%). La quantia màxima de l’ajuda podrà arribar als 21.400 euros per habitatge. En cas que els propietaris o usufructuaris compleixin el criteri de vulnerabilitat econòmica o social, es finançarà fins al 100% del cost de l’actuació amb càrrec als fons europeus.

  • Programa de suport a les oficines de rehabilitació (OHL).

La seva finalitat és finançar el servei d’oficines de rehabilitació, tipus “finestreta única”, oferint serveis integrals d’informació, gestió i acompanyament de la rehabilitació, per part de les Comunitats Autònomes i Entitats Locals, més enllà de les establertes en el marc de les actuacions en l’àmbit de barri.

  • Programa d’ajuda a les actuacions de rehabilitació als Edificis (CP).

Té com a objecte subvencionar obres de rehabilitació en les quals s’obtingui una millora acreditada de l’eficiència energètica, amb especial atenció a l’envolupant edificatòria, en edificis de tipologia residencial col·lectiva i en habitatges unifamiliars, havent de tractar-se en tot cas d’actuacions en les quals s’obtingui una reducció de consum d’energia primària no renovable de l’edifici igual o superior al 30%.
 La intensitat màxima de les ajudes es condiciona a l’estalvi energètic final de l’actuació (des del 40% fins al 80%). La quantia màxima de la subvenció podrà aconseguir els 18.800 euros per habitatge. Si bé, en cas que es compleixi el criteri social en propietaris o usufructuaris (identificació de situacions de vulnerabilitat), podrà arribar al 100% del cost de l’actuació. S’aplicarà a través de convocatòries públiques de les diferents Comunitats Autònomes.

  • Programa de foment de la millora de l’eficiència energètica d’Habitatges

Té com a objecte finançar actuacions o obres de millora de l’eficiència energètica dels habitatges, constituïdes com a domicili habitual i permanent dels seus propietaris, usufructuaris o arrendataris, sent subvencionables les següents actuacions:

– Actuacions de reducció de la demanda energètica (calefacció i refrigeració) d’almenys un 7%.

– Actuacions de reducció del consum d’energia primària no renovable d’almenys un 30%.

– Actuacions de modificació o substitució d’elements constructius en la façana d’adequació al Codi Tècnic de l’Edificació.

L’import de la subvenció serà del 40% del cost de l’actuació amb un límit de 3.000 euros per habitatge. S’aplicarà a través de convocatòries públiques de les diferents Comunitats Autònomes. El cost mínim de cada actuació ha de ser igual o superior a 1.000 euros per habitatge.

  • Programa d’ajuda a l’elaboració del llibre de l’edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de Projectes de rehabilitació

El seu objectiu és subvencionar la implantació i generalització del Llibre de l’Edifici existent, així com el desenvolupament de projectes tècnics de rehabilitació integral en edificis finalitzats abans de l’any 2000 i l’ús del qual predominantment sigui habitatge, sent subvencionable l’elaboració del Llibre de l’edifici existent per a la rehabilitació i la redacció del projecte de rehabilitació d’edificis que compleixin els requisits establerts en el Programa d’ajudes a les actuacions de rehabilitació als edificis.

Les quanties de les ajudes dependran del nombre d’habitatges de l’edifici, i podran aconseguir fins a 3.500 euros per llibre de l’edifici existent i fins a 30.000 euros per projecte de rehabilitació. S’aplicarà a través de convocatòries públiques de les diferents Comunitats Autònomes.

El pla de rehabilitació d’edificis, barris i habitatges té com a objectiu global a aconseguir en el segon trimestre de 2026 la xifra acumulada de 510.000 actuacions de renovació en habitatge i ajudar a multiplicar per deu el ritme de rehabilitacions a Espanya.

Línia d’avals ICO i deduccions fiscals per a impulsar la rehabilitació.

 

Albert Santiago
Arquitecte tècnic
Col. Nº 10681
Col.laborador Punt Vermell Finques SL